top of page

Particuliere natuur bij Noord-Hollandse duinen

"De mens heeft een te groot beslag gelegd op de natuur; er moet een ommekeer in gang worden gebracht". Vanuit deze gedachte schonken Tine en Jan de Ruijter in Bakkum vijftien jaar geleden hun weilanden aan de stichting om de natuur een kans te geven zich te herstellen en de continuïteit van de natuurgebieden te verzekeren. Een deel van de gebieden - in de polders achter de duinen bij Castricum - is ingericht met poelen en aflopende slootkanten. Allerlei plantensoorten zoals Rietorchis, Bijenorchis, Keverorchis, Echte koekoeksbloem, Rond Wintergroen, Dwergbies en veel mossoorten komen spontaan terug. De poelen zijn ontdekt door kikkers, salamanders, rugstreeppadden, watervogels, sprinkhanen en libellen

 

Het gebied in Noord-Bakkum is een paar jaar geleden door een beek met de duinen verbonden. Daardoor kan het schone, heldere duinwater zo lang mogelijk in het gebied worden vast vastgehouden en het polderwater om het gebied heen worden geleid.

In de Robuuste Ecologische Verbindingszone tussen Castricum en Uitgeest beheert De Hooge Weide ook 45 ha nat soortenrijk weidevogelland. De doelstelling is herstel en behoud van de weidevogelpopulaties in de Castricummerpolder. De ondiepe waterpartijen trekken nu al duizenden foeragerende en broedende weide- en watervogels. Dit succes overtreft alle verwachtingen.

De projecten van De Hooge Weide zijn op de eerste plaats bedoeld voor herstel van de soortenrijkdom in de natuur en behoud van het typische Noord-Hollandse landschap. Buiten het broedseizoen worden regelmatig rondleidingen gegeven.

Gegevens van de stichting:

  • Aangemerkt als ANBI

  • 17 ha in Bakkum met botanische doelstelling

  • 75 ha in de Castricummerpolder met weidevogeldoelstelling

  • Grootse plannen voor de toekomst

  • 7 Bestuursleden

  • Subsidies worden voor 100% geïnvesteerd in natuurontwikkeling

bottom of page